Algemene voorwaarden


1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vaartochten van de stichting Eemlijn, verder Eemlijn te noemen.
1.1 Afwijking van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat de klant via het reserveringssysteem tickets koopt of aan boord direct aan de kassa. De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
2.2 Indien er een overeenkomst is opgemaakt voor een speciale vaart ontvangt de klant een contract dat getekend retour dient te worden gezonden. Daarna ontvangt de klant het exemplaar, getekend door Eemlijn. De betaling dient uiterlijk twee weken voor de datum van de vaart te worden overgemaakt. Bij niet op tijd betalen houden we ons het recht voor de reservering te annuleren.
2.3 Indien er gereserveerd is voor een reguliere vaart dienen de passagiers met een kaartje uiterlijk tien minuten voor afvaart op het vertrekpunt aanwezig te zijn. Bij te laat aanwezig zijn, vervalt de reservering tenzij er sprake is van een bijzondere omstandigheid. Dit dient dan z.s.m. gemeld te worden waarna overleg gepleegd wordt hoe om te gaan met de situatie. In uitzonderlijke gevallen volgt restitutie van het bedrag, maar dit geschiedt door het dagelijks bestuur. Bij te laat op het vertrekpunt komen zonder geldige reden volgt geen restitutie.

3. Niet doorgaan van de vaartocht

3.1 Indien door omstandigheden door Eemlijn wordt besloten dat de vaartocht niet doorgaat verplicht Eemlijn zich   tot onmiddellijke kennisgeving hiervan aan de klant via de website.
3.2 In principe vaart Eemlijn volgens schema. Indien echter qua weer code rood is afgegeven voor de regio dan vervalt de vaart. Indien door bv code rood, defecten aan het schip of defecten aan bruggen, niet gevaren kan worden  volgt ten allen tijde een restitutie van het geld. Dus slecht weer of slechte weersverwachtingen zijn geen reden om een reservering te annuleren.

4. Aansprakelijkheid van Eemlijn

4.1 Eemlijn is aansprakelijk voor schade aan fietsen of andere vervoermiddelen. Indien het voorval dat hiertoe leidde, zich voordeed aan boord of bij het op- of afstappen van de boot, voor zover dit voorval is veroorzaakt, door een omstandigheid, die een bemanningslid of schipper heeft kunnen vermijden of door een situatie , waarvan zulk een bemanningslid of schipper de gevolgen heeft kunnen vermijden.
4.2 Eemlijn is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de passagier, indien de schipper en/of bemanningslid nalatig is geweest in het verhinderen of vermijden van een situatie of omstandigheid , die leidde tot schipbreuk, aanvaring, ontploffing of brand.
4.3 Eemlijn is aansprakelijk voor schade aan bagage, kleding of fiets van de passagier, voor zover zich dat voordeed tijdens het aan- of van boord gaan en tijdens de vaart vanaf het moment dat de passagier zijn fiets aan de bemanning heeft overgedragen.
4.4 Bij aansprakelijkheid is de vergoeding nooit hoger dan het maximale bedrag dat genoemd is in de verzekerings polis. Kleine schades worden vergoed op vertoon van een factuur van herstel of aanschaf echter alleen als deze schade bij de schipper is aangemeld. De gedupeerde ontvangt dan een aanwijzing hoe te handelen.

5.Verplichtingen klant en zijn/haar aansprakelijkheid

5.1 De schipper heeft het recht een passagier, die zodanig hinder of last veroorzaakt (wangedrag) waardoor de uitvoering van de vaart bemoeilijkt wordt of in gevaar wordt gebracht, van verdere deelname aan de vaart uit te sluiten of de toegang aan boord te weigeren. Dit geldt tevens bij het lastig vallen van andere passagiers. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten passagier.
5.2 Ten allen tijde dienen de instructies en geboden van de schipper en/of zijn bemanning te worden opgevolgd. Ook dient men alleen op de daartoe aangewezen plaats aan- en/of van boord te gaan. Indien de passagier een fiets bij zich heeft mag deze aan boord niet op slot gezet worden.
5.3 Indien Eemlijn bewijst dat schuld of nalatigheid van de passagier schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, kan de aansprakelijkheid van Eemlijn daarvoor geheel of gedeeltelijk worden opgeheven.
5.4 De passagier is aansprakelijk voor schade aan inventaris of boot door hem/haar of diens bagage veroorzaakt.
5.5 Eemlijn is nooit aansprakelijk voor het zoekraken of teloorgaan van goederen. Indien er door de passagier aan de goederen cq fiets van de passagier  schade wordt geconstateerd, dient de passagier dit onverwijld te melden bij de schipper. De schipper onderzoekt en constateert en overhandigt een verklaring van constatering. De passagier kan dan de schade laten herstellen en zal tegen overlegging van een factuur de schade vergoed krijgen.

6. Huisdieren en overige.

6.1 Huisdieren zijn toegestaan, mits zij geen overlast geven bij de overige passagiers.
6.2 Het nuttigen van meegebrachte etenswaren en dranken aan boord is toegestaan. Hierbij dient overlast voor de andere passagiers te worden vermeden. De restanten worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
6.3 Roken aan boord is alleen toegestaan op het achterschip. 
Er mag echter geen overlast veroorzaakt worden voor de andere passagiers.
6.4 Mochten er in bepaalde zaken niet zijn voorzien dan beslist de schipper ter plaatse.